Đồng hồ Vai bò Kienzle thùng khủng âm hay – Mã C219