Đồng hồ ông tây gác chuông phiên bản đặc biệt thùng cực chất | Mã E408