Đồng hồ Vai bò đức 5 gông nguyên bản tuyệt đối – Mã C145

7.000.000